Aanvullende Algemene Voorwaarden

Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden (hierna: “WAARmakers Voorwaarden”) vormen samen met de Algemene Voorwaarden van WAAR Nederland (hierna: de “Voorwaarden”) het geheel van juridische voorwaarden die gelden ten aanzien van het aanbod op onze website wijzijnwaar.nl en waarenhuis.com. Deze WAARmakers Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WAARmakers (hierna: “WAARmakers”, “wij” of “ons”) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en jou.

Voor zover deze WAARmakers Voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten ten aanzien van de Voorwaarden, zal de bepaling gelden die voor jou het meest gunstig is. We kunnen deze WAARmakers Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en deze steeds op de website en in het bestelproces voorafgaand aan de bestelling vermelden. Wij raden je aan deze WAARmakers Voorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden steeds nauwkeurig door te nemen voordat je producten bestelt of WAARmaker wordt.

Een wijziging van de Voorwaarden laat jouw wettelijke rechten op grond van artikel 6:237 onder c BW onverlet.

1. WAARmaker Overeenkomst

1.1. Je wordt WAARmaker als je op de website of in een van de winkels van WAAR Nederland een abonnement hebt aangevraagd. Na aanvraag ben je direct WAARmaker en profiteert meteen van de voordelen voor jou en voor de wereld.

1.2.Om WAARmaker te kunnen worden moet je een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar oud zijn.

1.3. Je gaat een verbintenis aan voor minimaal 12 aaneengesloten maanden.

  • De betaling van het abonnement en borg loopt altijd via een automatische incasso.
  • Het abonnement begint zodra een online machtiging voor automatische incasso is afgegeven. De maandelijkse termijn start vanaf die dag.
  • Om het bankrekeningnummer te kunnen verifiëren, kan tijdens het afsluiten van het abonnement in de winkel nodig zijn nodig om 1 cent te pinnen via de PIN automaat. Omwille van administratieve redenen kan deze ene cent helaas niet terug gestort worden.
  • De kosten van vervanging van de WAARmakers pas in geval van verwijtbaar verlies of beschadiging kunnen indien nodig tijdens het beëindigen van het abonnement verrekend worden met de borg.
  • Bij beëindiging van het abonnement kunnen nog niet voldane abonnementsgelden verrekend worden met de borg.

1.4. Voor wijzigingen in je abonnement gelden de voorwaarden zoals beschreven in de “Algemene Voorwaarden”.

1.5. De aan jou verstrekte pas is uniek en strikt persoonlijk.

2. Jouw persoonsgegevens en direct marketing

Wanneer je gebruik maakt van onze website, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden, kan je ons Privacy- en Cookiebeleid raadplegen.

3. Overige voorwaarden

Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat je je verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens jou niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten en betekent dit evenmin dat je niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van jouw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van jou.